logo sofa-phase sedackyphase

Štatút súťaže „Súťaž o kreslo”

Spoločnosť PHASE TRADING SK s.r.o. vyhlasuje súťaž  „Súťaž o kreslo” podľa uvedených pravidiel v tomto štatúte.

I. Predmet súťaže

Organizátorom súťaže s názvom „Súťaž o kreslo“ (ďalej len „súťaž“) je spoločnosť PHASE TRADING SK s.r.o. so sídlom Selec 276, 913 36 Selec, IČO: 50 094 653, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.:  32436/R (ďalej len „organizátor“).

Účelom súťaže je propagácia a podpora predaja produktov organizátora.

Predmetom súťaže je počas trvania súťaže pridávať do komentáru správne napísané aspoň 3 názvy kresiel, ktoré sú zobrazené na obrázkoch spolu s linkom na to kreslo (Pesaro, Porto, Parma, Campo, Faro alebo Forli), ktoré chce súťažiaci v prípade výhry získať. Odpovede je možné pridávať na stránku organizátora na Facebooku v priebehu  18. apríla – 2. mája 2017.

II. Súťažiaci a osobné údaje

Účastníkom súťaže (ďalej len „súťažiaci“) sa môže stať ktorýkoľvek používateľ sociálnej siete Facebook, ktorý splnil ďalšie podmienky súťaže.

Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci organizátora a spoluorganizátora, ako aj osoby týmto osobám blízke (v súlade s definíciou § 116 Občianskeho zákonníka – časť vety pred bodkočiarkou). Ak sa preukáže, že výherca súťaže je touto osobou, nemá právny nárok na výhru a výhra zostáva v dispozícii organizátora súťaže.

Zapojením sa do súťaže súťažiaci súhlasí s pravidlami súťaže a týmto štatútom. Organizátor nespracúva osobné údaje súťažiacich, v prípade nutnosti pracovať s osobnými údajmi súťažiacich sa bude riadiť podľa ustanovení v zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) a § 11 Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. V prípade, že sa súťažiaci stane výhercom, udeľuje organizátorovi súhlas na zverejnenie jeho Facebook nicku alebo mena a priezviska.

Súťažiaci svojou účasťou v súťaži:

  1. a) vyhlasuje, že:
  2. je občanom SR;
  3. je plnoletý alebo

III. nie je plnoletý, ale všetky relevantné súhlasy a vyhlásenia uvedené v pravidlách súťaže a spojené s účasťou v súťaži robí za súťažiaceho jeho zákonný zástupca;

  1. b) vyhlasuje, že všetky údaje a skutočnosti uvádzané súťažiacim v súvislosti so súťažou sú úplné a pravdivé, berie na vedomie, že v prípade, ak by tieto údaje a skutočnosti neboli úplné a pravdivé, zodpovedá v plnom rozsahu za škodu, ktorú týmito neúplnými a nepravdivými údajmi a skutočnosťami spôsobí a zaväzuje sa takúto škodu v plnom rozsahu nahradiť.

III. Priebeh súťaže, podmienky a čas trvania súťaže

Súťaž sa uskutoční od 18. 4. do 2.5. 2017.

Úlohou súťažiaceho  je počas súťažných týždňov pridávať do komentáru správne názvy aspoň 3 kresiel zobrazených na obrázkoch spolu s linkom na to kreslo, ktoré chce v prípade výhry súťažiaci získať v priebehu  18.4. – 2.5.  2017. Používanie viacerých facebookovských identít jedným súťažiacim je zakázané. Porušenie tohto ustanovenia môže viesť k vylúčeniu súťažiaceho zo súťaže.

Do výberu bude zaradený každý súťažiaci len raz, bez ohľadu na počet komentárov, ktoré pod súťažným statusom vytvoril.

Súťaž bude ukončená 2.5. 2017 o 18:00 hod.

Zo všetkých hlasujúcich pod vybraným statusom v čase trvania súťaže na https://www.facebook.com/sedackyphase/ (ak súťažiaci zároveň splnil ďalšie pravidlá súťaže), organizátor vyžrebuje 1 výhercu.

Víťaz získa cenu uvedenú v časti IV.

IV. Cena pre výhercov

 

  1. Víťaz získa požadované kreslo od organizátora.2. Cenu do súťaže poskytuje organizátor.

V. Odovzdávanie výhier

Organizátor do piatich pracovných dní od ukončenia súťaže určí výhercu a požiada ho, aby sa dostavil do predajne, kde si vyberie konkrétne kreslo. Následné prevzatie kresla sa tiež uskutoční v predajni.

Ak nie je možné skontaktovať sa s výhercom, výherca sa neozve organizátorovi do 24 hodín od termínu, kedy bol prvýkrát kontaktovaný stránkou https://www.facebook.com/sedackyphase/, alebo nepotvrdí záujem prevziať výhru, zaniká jeho právo na výhru a výhru získava vybraný náhradník.

Práva súťažiaceho pri spracovaní osobných údajov podliehajú režimu zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

V prípade, ak sa výhercom stane osoba mladšia ako 18 rokov alebo osoba bez spôsobilosti na právne úkony alebo osoba s obmedzenou právnou spôsobilosťou na právne úkony, výhra bude zaslaná jej zákonnému zástupcovi po preukázaní oprávnenia zástupcu konať v mene zastúpeného výhercu.

VI. Záverečné ustanovenia

Cena v súťaži nie je vymáhateľná súdnou cestou. Výherca môže po dohode s organizátorom súťaže posunúť cenu inému záujemcovi. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel súťaže rozhodne o ďalšom postupe organizátor.

Výhra odovzdaná výhercovi predstavuje výhru pred zdanením a organizátor nenesie zodpovednosť za akékoľvek daňové povinnosti vyplývajúce z prijatia výhry výhercom.

Pravidlá tejto súťaže budú k dispozícii na požiadanie u organizátora súťaže a na stránke https://www.facebook.com/sedackyphase/. Organizátor si vyhradzuje právo na skrátenie súťaže, jej prerušenie, zrušenie alebo zmenu pravidiel. Akúkoľvek zmenu pravidiel súťaže oznámi organizátor na svojej stránke https://www.facebook.com/sedackyphase/.

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo kontrolovať všetky podmienky pre účasť v súťaži a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akomkoľvek nároku, vrátane práva vylúčiť ktoréhokoľvek z účastníkov v prípade, že by takýto účastník porušoval pravidlá súťaže či všeobecne záväzné právne predpisy alebo bol z tejto činnosti dôvodne podozrivý.

Organizátor upozorňuje, že akýkoľvek úmyselný pokus poškodiť akúkoľvek internetovú stránku alebo narušiť legitímny chod súťaže môže byť kvalifikovaný ako porušenie platných právnych predpisov, môže viesť k vylúčeniu účastníka zo súťaže a môže tiež zakladať právo organizátora na náhradu spôsobenej škody.

Súťaž nie je sponzorovaná, schvaľovaná ani inak spojená so spoločnosťou Facebook a spoločnosť Facebook je kompletne oslobodená od záväzkov každým účastníkom.

Dátum vydania pravidiel: 16.4. 2017

NEWSLETTER
Pre pohodlnejší výber tej správnej sedačky používame cookies. Prečítajte si, ako ich používame